Τύποι Συσσωρευτών

  • Συσσωρευτές εκκίνησης (οχήματα, μοτοσικλέτες, αγροτικός εξοπλισμός, σκάφη θαλάσσης)
  • Συσσωρευτές ερμητικά κλεισμένους (alarm, ειδικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.)
  • Συσσωρευτές έλξης (κλάρκ βιομηχανικά, μεταφοράς κ.ά)
  • Στατικοί συσσωρευτές (τροφοδοσίας τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, UPS κ.ά)
  • Συσσωρευτές νικελίου – καδμίου, χρησιμοποιούνται κυρίως, λόγω της υψηλής τους αντοχής σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες.

Αντίστοιχα, οι παραπάνω συσσωρευτές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

  • Συσσωρευτές χωρητικότητας Αh<30
  • Συσσωρευτές χωρητικότητας μεταξύ 30<Αh<90
  • Συσσωρευτές χωρητικότητας Αh>90

Οι συσσωρευτές της κατηγορίας 1 = Αh<30, χρησιμοποιούνται κυρίως ως συσσωρευτές εκκίνησης σε μοτοσικλέτες, μικρής ισχύος αγροτικού εξοπλισμού, ειδικές εγκαταστάσεις, alarm, στατικοί συσσωρευτές και ιατρικές εγκαταστάσεις.

Οι συσσωρευτές της κατηγορίας 2 = 30<Αh<90, χρησιμοποιούνται κυρίως ως συσσωρευτές εκκίνησης για οχήματα, σκάφη και μέσης ισχύος αγροτικό εξοπλισμό.

Οι συσσωρευτές της κατηγορίας 3 = Αh>90, χρησιμοποιούνται κυρίως ως συσσωρευτές εκκίνησης για μεγάλα βιομηχανικά οχήματα, ως συσσωρευτές έλξης, ως στατικοί συσσωρευτές και για βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Σημειώνεται μια αύξηση των συσσωρευτών που χρησιμοποιούν τα οχήματα μεταξύ 30<Αh<90 και αύξηση των συσσωρευτών οχημάτων χωρητικότητας Αh>90, ενώ παρατηρείται μείωση του αριθμού συσσωρευτών Αh<30, λόγω της μείωσης πώλησης των μοτοσικλετών – μοτοποδήλατα.

Back to Top
error: Content is protected !!